Obchodní podmínky

Všeobecné ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (VOPRŘ) internetového obchodu www.beostore.cz provozovaným společností WE ARE SMART SPACES s.r.o., IČ 25740725, místem podnikání Praha 1, Dušní 10 , PSČ 110 00 Krajský obchodní soud v Praze, odd. C, vl. 65960 upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění obchodně – závazkových vztahů mezi prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.beostore.cz, a kupujícím. Tyto VOPRŘ mohou být pozměněny bez předchozího upozornění a jsou platné ve znění, jež je uvedeno na internetových stránkách www.beostore.cz. Odchylky od VOPRŘ mohou být mezi prodávajícím kupujícím sjednávány individuálně v rámci zvláštní smlouvy, a to vždy písemně.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu www.beostore.cz jsou návrhem kupní smlouvy a pro objednatele závazné. Provedením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOPRŘ, s cenou objednaného produktu a jeho technickou specifikací, a že s nimi souhlasí. Tyto VOPRŘ jsou nedílnou součástí ujednání o kupní smlouvě.
Provozovatel potvrdí objednávku elektronikou cestou; bez tohoto potvrzení není objednávka přijata ke zpracování a není platná. V případě, že potvrzení neodpovídá objednávce kupujícího, nebo je jinak nesprávné, je kupující povinen o tom prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat. Cena se sjednává jako smluvní dle návrhu prodávajícího na internetových stránkách www.beostore.cz. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění údajů v objednávkovém formuláři. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, případně je možné objednané zboží vyzvednout osobně. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.beostore.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Objednávky, jakož i další smlouvy a doklady související s obchodně – závazkovými vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou archivovány provozovatelem internetového obchodu.

Způsob platby

Bankovním převodem či složením částky v hotovosti– na účet ČSOB 276136830/0300 Zboží se zasílá ihned po připsání peněz na náš účet.
Dobírkou – prostřednictvím České pošty
Hotovostně – pří osobním převzetí na adrese: Dušní 10, Praha 1.

Dodací podmínky a ceny dodání

Zboží je expedováno zpravidla do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Nebude-li z nějakého důvodu možné zboží expedovat v této lhůtě, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti. Součástí zásilky je prodejní doklad. Při částečném hrazení kupní ceny se vlastníkem objednané a doručené věci stává kupující až uhrazením celé kupní ceny.
Ceny dodání: Na území ČR zasíláme zdarma

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.beostore.cz prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutém v objednávkovém a/nebo registračním formuláři a použitím těchto údajů prodávajícím pro jeho obchodní a marketingové účely. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze i o zrušení své registrace.

Reklamace

Kupující má povinnost zkontrolovat dodané zboží co nejdříve po dodání. Zboží lze reklamovat na adrese obchodu Praha 1, Dušní 10, PSČ 110 00. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Náklady spojené se zasíláním zboží prodejci v případě neoprávněné reklamace hradí kupující.
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání zboží kupujícím). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet, jehož číslo kupující sdělí. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Kupující může do potvrzení objednávky prodávajícím objednávku zrušit bez dalšího. Rozhodné je datum a čas odeslání potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající má právo odmítnout objednávku i bez uvedení důvodů, a to zejména v případě, že kupující v minulosti neplnil smluvní závazky. Prodávající o odmítnutí objednávky kupujícího vyrozumí.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s VOPRŘ a bez výhrad přijímá veškerá jejich ustanovení.

GDPR

Ke stažení zde